हाम्रो नेपाली सङ्गती

Saturday 8.30pm | सनिवार बेलुका ८:३० बजे

Hall 2, Dream Centre, PJ | हल – २, ड्रीम सेन्टर, पतालिङ्ग जया

हामीसँग फेसबुकमा लाइभस्ट्रिम पनि छ: fb.com/dumcmy.nepalese

तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको भलाइको बारेमा एउटा कथा छ?