About

பற்றி

Love God
Serve People
Make disciple

ஆண்டவைர நேசித்தல்.
மக்களுக்கு சேவை செய்தல்.
சீஷர்களை உருவாக்குதல்

Hi! We are DUMC. A church for all generations—an exciting community of families, senior citizens, young adults, teenagers, and young children, doing life together.

வணக்கம்! நாங்கள் DUMC. அனைத்து தலைமுறையினருக்கும் ஒரு திருச்சபை—குடும்பங்கள், மூத்த குடிமக்கள், இளைஞர்கள், இள முதிர் மற்றும் இளம் குழந்தைகள், ஒன்றாக வாழ்க்கையை நடத்தும் ஒரு உற்சாகமான சமூகம்.

And everything that we seek to do is summed up in our tagline ‘Love God, Serve People, Make Disciples’. If you’re looking for a church to attend regularly, we welcome you to join our family! It’s a Dream Centre — where dreams come alive and shattered dreams will live again. All because of Jesus.

Blessings,
Chris Kam
Senior Pastor

மேலும் நாங்கள் செய்ய விரும்பும் அனைத்தும் ‘ஆண்டவரை  நேசித்தல், மக்களுக்கு சேவை செய்தல், சீஷர்களை உருவாக்குதல்’ என்ற எங்கள் கோஷத்தில் சுருக்கமாக உள்ளது. நீங்கள் தவறாமல் கலந்துகொள்ள திருச்சபையை தேடுகிறீர்களானால், எங்கள் குடும்பத்தில் சேர உங்களை வரவேற்கிறோம்! இது ஒரு ட்ரீம் சென்டர் – இங்கு கனவுகள் உயிர்ப்பிக்கப்படும் மற்றும் சிதைந்த கனவுகள் மீண்டும் வாழும். எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் இயேசு.

ஆசீர்வாதத்துடன்,

கிறிஸ் காம்

தலைமை போதகர்

Our primary purpose is
not to make nice religious Christians.
Our purpose is to build
passionate disciples of Jesus Christ.

எங்களின் முதன்மையான நோக்கம்
நல்ல மத கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்குதல் அல்ல.
இயேசு கிறிஸ்துவின் சிறந்த வாஞ்சையுள்ள சீஷர்களை.
உருவாக்குவதே எங்களின் நோக்கம்

Our Statement of Faith
எங்கள் விசுவாச அறிக்கை

We Believe

 • In the Triune God the Father, the Son and the Holy Spirit.
 • That Jesus Christ is true God and true man.
 • That the Holy Spirit is a divine Person.
 • That the Old and New Testaments are God’s divinely inspired words.
 • That all have sinned and come short of the glory of God and are in need of salvation.
 • That salvation has been provided through Jesus Christ for all.
 • That it is the will of God that every believer be filled with the Holy Spirit and lead a holy life.
 • That healing is provided in the redemptive work of Christ and is available to every believer.
 • That the Church consists of all those who have received Jesus Christ as their personal Saviour.
 • That there shall be a bodily resurrection of the just and the unjust.
 • In the personal, visible and imminent return of Jesus Christ.

நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்

 • பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியாய் இருக்கிற திருத்துவ தேவனில்
 • இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான கடவுள் மற்றும் உண்மையான மனிதன் என்பதாக
 • பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு தெய்வீக நபர் என்பதாக
 • பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் ஆண்டவரால் ஏவப்பட்ட தெய்வீக வார்த்தைகள் என்பதாக
 • எல்லாரும் பாவம் செய்து, தேவனுடைய மகிமையை இழந்து இரட்சிப்பின் தேவையோடு இருக்கிறோம் என்பதாக
 • அந்த இரட்சிப்பு இயேசு கிறிஸ்து மூலம் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது என்பதாக
 • ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு, பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்பதே ஆண்டவாின் விருப்பமாக காணப்படுகிறது என்பதாக
 • அந்த சுகமளித்தல் கிறிஸ்துவின் மீட்பு பணியில் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் கிடைக்கிறது என்பதாக
 • இயேசு கிறிஸ்துவை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட அனைவரையும் திருச்சபை கொண்டுள்ளது என்பதாக
 • நீதிமான்கள் மற்றும் அநீதி செய்பவர்கள் உடல் ரீதியாக உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்பதாக
 • தனிப்பட்ட விதமாய், காணக்கூடிய மற்றும் உடனடியான இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில்

Our Mission

To evangelise the Klang Valley and to send missionaries to unreached people groups worldwide.

To disciple every believer into maturity in Christ and to be effective in the service of God.

To advocate community engagement in our nation, bringing God’s love and justice to a needy society.

எங்களுடய பணி

கிள்ளான் வட்டாரத்தில் சுவிசேஷம் அறிவித்தல், உலகெங்கிலும் அணுகப்படாத மக்கள் மத்தியில் மிஷனரிகளை அனுப்புதல்.

ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சியடையச் செய்து, தேவனுடைய சேவையில் திறம்பட செயல்பட செய்தல்.

நமது தேசத்தில் சமூக ஈடுபாட்டை ஆதரித்து, தேவையுள்ள சமுதாயத்திற்கு தேவனுடைய அன்பையும் நீதியையும் கொண்டு வருதல்

Our Tagline

எங்கள் கோஷம்

LOVE GOD
ஆண்டவைர நேசித்தல்

SERVE PEOPLE
மக்களுக்கு சேவை செய்தல்

MAKE DISCIPLES
சீஷர்களை உருவாக்குதல்

In DUMC, our primary purpose is not to make nice religious Christians. It is to build passionate disciples of Jesus Christ. These purpose and takeaways are foundations in the way we do life as a church and live out the Great Commission that Christ has given to His disciples.

DUMC இல், எங்கள் முதன்மையான நோக்கம் நல்ல மத கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்குவது அல்ல.  ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் தீவிர சீஷர்களை உருவாக்குவதல் மற்றும் கிறிஸ்து தம் சீஷர்களுக்குக் கொடுத்த பிரதான கட்டளையில் வாழ்தல்.

All that We Do
நாங்கள் செய்யும் அனைத்தும்

Our Vision

Building God’s community and making known His glory.

எங்களுடய தரிசனம்

தேவனுடைய சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துதல்.

Our Five Core Habits
எங்கள் ஐந்து முக்கிய பழக்கங்கள்

Honour

We are biblically centred and God honouring in everything that we do. When we honour Him, we honour those whom He loves. We cannot honour God and not honour people. And we cannot honour people without first giving God the honour.

கனம்

வேதாகமத்தை மையமாக வைத்து, நாம் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிறோம். நாம் அவரைக் கனப்படுத்தும் போது அவர் நேசிப்பவர்களைக் கனப்படுத்துகிறோம். நாம் மக்களை கனப்படுத்தாமல் ஆண்டவரையும் கனப்படுத்த முடியாது மற்றும் ஆண்டவருக்கு முதலில் கனம் செலுத்தாமல் மக்களையும் கனப்படுத்த முடியாது.

Humility

We desire to grow in humility, which is in the character and model of Jesus as a servant leader. As we grow towards Christlikeness, humility expresses itself in submission to our Lord and Master. “A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master.” (Matthew 10:24 ESV)

தாழ்மை

ஒரு சேவகத் தலைவரான இயேசுவின் குணாதிசயத்திலும் மாதிரியிலும் இருந்தது, நாம் கிறிஸ்துவைப் போல் வளரும்போது, தேவனுக்கும் எஜமானுக்கும் கீழ்ப்படிவதில்  நம் மனத்தாழ்மை வெளிப்படுகிறது. சீஷன் தன் போதகனிலும், வேலைக்காரன் தன் எஜமானிலும் மேற்பட்டவனல்ல. மத்தேயு 10 :24

Be Real

We are open and real about our lives. We create a non-judgemental atmosphere to allow each person to throw away their masks, including our own. Sharing our stories is therefore highly encouraged and will be a regular feature.

உண்மையாக இருத்தல்

நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி வெளிப்படையாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கிறோம். எங்கள் முகமூடிகள் உட்பட, ஒவ்வொரு நபரும் தங்கள் முகமூடிகளை தூக்கி எறிய அனுமதிக்கும் வகையில் நாங்கள் நியாயந்தீா்க்காத சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறோம். எனவே எங்கள் கதைகளைப் பகிர்வது மிகவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது மற்றும் வழக்கமான அம்சமாக இருக்கிறது.

Pass it on

We are imperfect, work-in-progress people. But take heart and remember the spirit of Apostle Paul in Philippians 3:12-14. As we become passionate disciples of Christ, we too will reproduce ourselves into the lives of others.

உண்மையாக இருத்தல்

நாங்கள் முழுமையற்றவர்கள், முன்னேறி வருகிறவா்கள்.  ஆனால், பிலிப்பியர் 3:12-14ல் உள்ள அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் ஆவியை நினைவுகூருங்கள். நாம் கிறிஸ்துவின் தீவிர சீடர்களாக மாறும்போது, நாமும் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் நம்மைப் பெருக்கிக்கொள்வோம்.

Fun

Fun doesn’t necessarily mean being comical or silly (though it is ok to be like that sometimes!). Doing ministry and serving others should come from His love for us and this love should overflow to others. So, let the joy be evident not only to others but to yourself too. Serve, eat, play, learn, and have fun!

Ultimately, everything we do must be done for the sake of the gospel. It must lead someone closer to Christ. And that’s what makes us DUMC!

மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சி என்பது நகைச்சுவையாகவோ அல்லது வேடிக்கையாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை (சில நேரங்களில் அப்படி இருப்பது சரிதான்!). ஊழியம் செய்வதும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதும் அவர் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பிலிருந்து வர வேண்டும், இந்த அன்பு மற்றவர்களிடம் பொங்கி வழிய வேண்டும். எனவே, மகிழ்ச்சி மற்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்களுக்கும் தெளிவாக இருக்கட்டும். சேவை செய்தல், சாப்பிடுதல், விளையாடுதல், கற்றுக் கொள்ளுதல், மகிழ்சியாய் இருத்தல்!

இறுதியில், நாம் செய்யும் அனைத்தும் நற்செய்திக்காக செய்யப்பட வேண்டும். அது கிறிஸ்துவுக்கு நெருக்கமாக ஒருவரை வழிநடத்த வேண்டும். அதுதான் எங்களை DUMC -யாக உருவாக்குகிறது.